Connect with us

רגולציה והומלנד סקיוריטי

דו"ח יישום החוק הביומטרי: ירידה במספר הישראלים המבקשים תיעוד ביומטרי

פורסם

ב-

מרבית הישראלים עדיין לא מסכימים בהמוניהם להנפקות תעודות זהות ודרכונים ביומטריים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הדו"ח החצי-שנתי השלישי שלה בנוגע ליישום תיעוד ביומטרי (תעודות זהות ודרכונים) המתייחס לתקופה שבין יולי-דצמבר 2014, שהיא עדיין חלק מתקופת המבחן של יישום החוק.

לפי הדו"ח, חלקן היחסי של הנפקות התיעוד הביומטרי בתקופה יוני-דצמבר 2014 מהווים 33.5% ו-30.2% מסך תעודות הזהות והדרכונים, בהתאמה. שיעורי השתתפות אלה בניסוי עולים על היעד שהוגדר לתקופת המבחן ליישום החוק הביומטרי. אחוזי ההשתתפות בניסוי הביומטרי עולים עם הגיל, למעט ירידה בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר(בני 80+). לאורך תקופת המבחן, נראית ירידה מתמדת באחוז הבקשות לתיעוד ביומטרי, מ- 50% ו-46% לתעודות זהות ודרכונים בהתאמה במהלך התקופה הראשונה, ל- 39% ו-32% בתקופת הדו"ח השני ועד ל-33% ו-30% בלבד בתקופת הדו"ח הנוכחי. המשמעות היא שכ-70% מהישראלים עדיין מהססים לגבי תיעוד ביומטרי.

לפי כותבי הדו"ח, ההסבר לירידה באחוז מבקשי התיעוד הביומטרי יכול לנבוע מהפסקת מסע הפרסום לתיעוד הביומטרי, או מהעובדה שהאנשים שהיו מעוניינים בתיעוד ביומטרי פנו לבקשת התיעוד בתחילת הניסוי, והאנשים שפנו לאחר מכן היו אדישים יותר. בנוסף לכך, ייתכן שהפרסומים נגד המאגר הרתיעו חלק מהציבור מלהשתתף.

את הדו"ח המלא ניתן לקרוא כאן.זיהוי ביומטרי

תמונה: ויקיפדיה

 

Advertisement