Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

מה משאיר את מנהלי ה- IT במגזר התעשייתי ערים בלילה?

פורסם

ב-

בעוד ברוב המגזרים העסקיים ישנה דאגה רבה לאובדן נתוני לקוחות, את מנהלי ה- IT במגזר התעשייתי מטרידים דברים אחרים. מנהלי IT בחברות יצרניות הם המודאגים ביותר לגבי גניבת נכסים בלתי מוחשיים, מבין כל המגזרים העסקיים. בסקר של מעבדת קספרסקי עולה כי  21% מהיצרנים דיווחו על אובדן של נכסים בלתי מוחשיים במהלך 12 החודשים האחרונים. הדבר גם בא לידי ביטוי בכך שהם רואים בנושא הנכסים הבלתי מוחשיים בעדיפות הגבוהה ביותר. אם משווים את הדברים למגזר האנרגיה והתשתיות, מוצאים תמונה שונה. שם עיקר החשיבות ניתנת לשמירה על מודיעין עסקי/ תחרותי. זאת למרות ששני המגזרים דיווחו עלשיעור גבוה יחסית של גניבת נתונים עסקיים.

מעניין לראות שהסקר של מעבדת קספרסקי מצא כי 31% מהעסקים במגזר היצרני מאמינים שהתקפות סייבר מכוונות ישירות אליהם. זהו האחוז השני הגבוה ביותר בכל המגזרים (אחרי השירותים הפיננסים). אבל רמה גבוהה זו של דאגה לא נצפתה במגזר האנרגיה והתשתיות, עם אחוז מתחת לממוצע של משיבים לשאלה זו.